1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI BLOK ARCHITEKCI SP. Z O.O.

 

Od 25 maja 2018 roku w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Wobec powyższego Blok Architekci Sp. z o.o. przedstawia Państwu następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej zwane RODO).

 

 

1. BLOK ARCHITEKCI SP. Z O.O. – administrator Państwa danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Blok Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. ul. Szlak 65, 31-153 Kraków (dalej zwana Blok Architekci). Dane kontaktowe Blok Architekci to: biuro@blokarchitekci.pl, tel: (+48) 691 141 851. Przedstawicielem Blok Architekci jest zarząd Blok Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w składzie – Członek Zarządu Wojciech Stawowczyk oraz Członek Zarządu Grzegorz Szlachetka.

 

2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

 

W ramach prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy następujące rodzaje Państwa danych osobowych:

 

 1. na potrzeby świadczenia przez nas usług na rzecz Klientów w branży architektonicznej - imię i nazwisko, dane z dowodu osobistego – poza stanem cywilnym i wizerunkiem, dane spółek, maile, telefony, nr KW, nr działek, nr rachunków bankowych, nip, regon
 2. na potrzeby nabywania towarów i usług w ramach prowadzonej działalności - imię, nazwisko, adres wykonywania działalności zawodowej lub adres zamieszkania, nr NIP, nr rachunku bankowego podmiotu dostarczającego do Spółki towary lub usługi
 3. na potrzeby współpracy z projektantami branżowymi i innymi podwykonawcami - imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres wykonywania działalności zawodowej, nr wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON, nr rachunku bankowego, e-mail, telefon,
 4. na potrzeby rekrutacji nowych pracowników - imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, edukacja, doświadczenie zawodowe, telefon kontaktowy, e-mail, wizerunek
 5. na potrzeby prowadzenia dokumentacji kadrowej - mię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, nr PESEL, nr NIP, nr rachunku bankowego, e-mail, telefon
 6. na potrzeby windykacji należności - imię, nazwisko, adres wykonywania działalności zawodowej lub adres zamieszkania, nr NIP, nr rachunku bankowego

 

 

Blok Architekci nie przetwarza szczególnych kategorii Państwa danych osobowych (tzw. danych wrażliwych) i nie stosuje profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4RODO, tj. nie dokonuje oceny Państwa czynników osobowych dla sporządzenia prognoz określonego Państwa zachowania na podstawie zautomatyzowanego mechanizmu przetwarzania danych osobowych.

 

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

 

Blok Architekci przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 

 1. zawarcia, wykonywania lub rozwiązania z Państwem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie
 2. prowadzenia bieżącej dokumentacji finansowo-księgowej Blok Architekci
 3. prowadzenia bieżącej korespondencji z Klientami, kontrahentami i innymi podmiotami
 4. obsługi prawnej Blok Architekci związanej z dochodzeniem należności
 5. działalności biurowej Blok Architekci, co w szczególności obejmuje korespondencję z Państwem oraz odbiorcami Państwa danych osobowych
 6. utrzymywania, wyświetlania strony internetowej Blok Architekci (www.blokarchitekci.pl; https://www.facebook.com/blokarchitekci/) lub Państwa komunikacji z Blok Architekci za pośrednictwem tej strony internetowej. W tym celu wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Państwa zgody (wyrażonej poprzez wysłanie formularza kontaktowego) lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego

 

Ponadto Blok Architekci przetwarza Państwa dane osobowe w następujących, drugorzędnych celach:

 1. archiwizacji danych
 2. audytów wewnętrznych w firmie
 3. badań statystycznych prowadzonych na potrzeby własne lub przez powołane do tego organizacje, działające na podstawie i w granicach obowiązującego prawa

 

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

 

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:

 

 1. W zakresie działań zmierzających do zawarcia z Państwem umowy, w szczególności w zakresie kontaktowania się z Państwem w tym celu, podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Blok Architekci (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 2. W zakresie nawiązania przez Państwa kontaktu za pośrednictwem strony internetowej Blok Architekci, zawierania z Państwem umowy, wykonywania umowy, umocowania Blok Architekci do działania w Państwa imieniu przed organami administracji publicznej, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w wypadku dochodzenia przez Blok Architekci roszczeń będących przedmiotem umowy również prawnie uzasadniony interes Blok Architekci (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 3. W zakresie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej, takich jak cookies, jak również przetwarzania danych osobowych pracowników Blok Architekci, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

5. Odbiorcy Państwa danych osobowych

 

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

 

 1. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa
 2. którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania czynności wynikających z zawartej z Państwem umowy lub dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Blok Architekci
 3. którym dane mogą być też przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia,

 

W szczególności odbiorcami Państwa danych osobowych są: organy administracji architektoniczno-budowlanej, organy administracji publicznej prowadzące zasoby geodezyjne i kartograficzne, firmy pocztowe i kurierskie, firma prowadząca działalność księgową, firma sprawująca obsługę informatyczną, sądy, kancelaria prawna.

 

6. Czas, przez który Blok Architekci będzie przetwarzać Państwa dane osobowe

 

Czas, przez który Blok Architekci będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa, a także zgód i innych Państwa oświadczeń. Mając powyższe na uwadze przetwarzamy Państwa dane osobowe związane z:

 

 1. umową – przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, jakie mogą wynikać z umowy
 2. Państwa zgodą - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku - do czasu odwołania zgody
 3. danymi archiwalnymi – po wykonaniu umowy dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy lub dłuższy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, procesu lub postępowania, a w przypadku wielu postępowań – od prawomocnego zakończenia ostatniego z nich
 4. orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane przez 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;

 

7. Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

 1. Mają Państwo prawo żądania od Blok Architekci dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 2. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Blok Architekci, a w wypadku istnienia uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw lub wolności, Blok Architekci poinformuje Państwa o przyczynach nieuwzględnienia sprzeciwu
 3. Mają Państwo prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym dla Blok Architekci. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Blok Architekci może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie
 4. W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia, w przypadku niepodania przez Państwa żądanych danych osobowych Blok Architekci nie zawrze z Państwem umowy
 5. Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.
 6. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Blok Architekci konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania.

 

8. Organ nadzoru

 

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Blok Architekci narusza postanowienia RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.